กฎหมายและประกาศ


ประกาศจัดตั้งกองทุน

1 - StartEDF

ระเบียบกองทุนฯ 2558

5 -  Regularity EDF 2558_Page_1

พ.ร.บ. การศึกษา 2542

10 - prb_study(final)_Page_01

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

PB001

พ.ร.บ. การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558

Law Fund b.e. 2558

ประกาศจัดกลุ่มงานกองทุนฯ

2 - StartEDF Zone_Page_1

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ทรงฯ

7 - Formula Expot_Page_1

พ.ร.บ. การศึกษา 2542 หมวด 9

11 - prb_study(final) M 9

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ด้านแผนและจัดสรรเงิน

Plan&Budget_Page_1

ระเบียบฯ การจัดตั้งทุนหมุนเวียน

4 - Regularity Budget 2557_Page_01

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์

8 - Saw MOE EDF_Page_1

คำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กองทุน

9 - Director EDF 2558

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ด้านกำกับ ติดตามและประเมินผล

EVleat

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.