Projects for Edtechfund

โครงการระบบบริหารจัดการเรียนรู้และเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับหลักสูตรท้องถิ่นระดับมัธยมศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ผ่านโมบาย
ผู้จัดทำโครงการ : นายปราโมทย์  สิทธิจักร
โครงการคลังข้อสอบและห้องสอบเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์
 ผู้จัดทำโครงการ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการนวัตกรรมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ร่วมกับแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ
 ผู้จัดทำโครงการ : นายธันยา  นวลละออง
โครงการพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สืบเสาะโดยใช้สถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนรูปความรู้ในการสอนจำเพาะเนื้อหาโดยใช้เทคโนโลยีสถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และการปรับเปลี่ยนความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
 ผู้จัดทำโครงการ : ดร.นิวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
โครงการพัฒนาชุดหุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมการศึกษา STEM แบบบูรณาการ
 ผู้จัดทำโครงการ : ดร.ปิติวุฒญ์  ธีรกิตติกุล
โครงการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (หมวดภูมิศาสตร์) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ผู้จัดทำโครงการ : นายฐานันท์  ตั้งรุจิกุล
โครงการศึกษาผลการเรียนรู้ในความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนที่ได้รับการเรียนรู้จากโปรแกรมแบบทดสอบและเยียวยาข้อบกพร่องการเรียนรู้แบบออนไลน์
 ผู้จัดทำโครงการ : ดร.พัชรินทร์  ปัญจบุรี

 

No projects found

 

 • phase 1 100%
 • phase 2 100%
 • phase 3 10%
 • phase 4 9%
โครงการระบบบริหารจัดการเรียนรู้และเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับหลักสูตรท้องถิ่นระดับมัธยมศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ผ่านโมบาย
Project Leader : Mr.Pramost Sittichak

Project Leader : Faculty of Engineering Julalongkorn University
 • phase 1 100%
 • phase 2 98%
 • phase 3 98%
 • phase 4 98%
โครงการคลังข้อสอบและห้องสอบเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์

 • phase 1 100%
 • phase 2 100%
 • phase 3 55%
 • phase 4 40%
โครงการนวัตกรรมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ร่วมกับแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ
Project Leader : Mr.Thanya Nuanraong

Project Leader : Asst. Prof.Dr.Niwat Srisawasdi
 • phase 1 100%
 • phase 2 100%
 • phase 3 48%
 • phase 4 48%
โครงการพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สืบเสาะโดยใช้สถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนรูปความรู้ในการสอนจำเพาะเนื้อหาโดยใช้เทคโนโลยีสถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และการปรับเปลี่ยนความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

 • phase 1 100%
 • phase 2 0%
 • phase 3 0%
 • phase 4 0%
โครงการพัฒนาชุดหุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมการศึกษา STEM แบบบูรณาการ
Project Leader : Dr.Pitiwut Teerakrittikul

Project Leader : Mr.Thanan Tangrujikul
 • phase 1 100%
 • phase 2 80%
 • phase 3 80%
โครงการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (หมวดภูมิศาสตร์) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

 • phase 1 100%
 • phase 2 100%
 • phase 3 98%
 • phase 4 98%
โครงการศึกษาผลการเรียนรู้ในความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนที่ได้รับการเรียนรู้จากโปรแกรมแบบทดสอบและเยียวยาข้อบกพร่องการเรียนรู้แบบออนไลน์
Project Leader : Asst. Prof.Dr.Patcharin Panjaburee

 


Ministry of Education

EdtechFund
กลับหน้าแรก
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.