คณะกรรมการบริหาร

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

 

 


นายการุณ สกุลประดิษฐ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กรรมการโดยตำแหน่ง

 

 

 


 

 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กรรมการโดยตำแหน่ง

 


 นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 


 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 


 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 


 

 ผู้แทนกระทรวงการคลัง

 กรรมการโดยตำแหน่ง

 


 

  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 กรรมการโดยตำแหน่ง


 

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กรรมการโดยตำแหน่ง


 

ผู้แทนสำนักงานงบประมาณ

กรรมการโดยตำแหน่ง

 


 

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ.
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

 

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาบริหารโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  • กำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของกองทุน
  • กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ หรือสวัสดิการต่างๆ ของผู้บริหารกองทุนที่มาจากการสรรหาและพนักงานโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
  • กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือวิธีการ เพื่อให้การดำเนินงานและการใช้จ่ายของกองทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2558
  • พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปีของกองทุน
  • พิจารณาอนุมัติโครงการที่สมควรได้รับการจัดสรรเงินกองทุน
  • กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
  • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

กลับหน้าแรก

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.