การขอรับการจัดสรรเงินกองทุน


หลักการและรูปแบบการจัดสรรเงินกองทุน

     ในระยะแรก (พ.ศ. 2556-2560) กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามุ่งเป้าหมายการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และกำหนดขอบข่ายการดำเนินงานของกองทุนไว้ดังนี้คือ การต่อยอด ริเริ่ม ส่งเสริม เติมเต็ม ซึ่งจะไม่ซ้ำซ้อนกับภารกิจประจำของหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการอยู่

รูปแบบการดำเนินงาน มี 2 รูปแบบ ดังนี้

  • การดำเนินงานเชิงรุก (นโยบายขยายผล) โดยกองทุนมีการกำหนดประเด็นหรือเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ต้องการให้เกิดขึ้นตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและคะดเลือกกลั่นกรองหน่วยงานหรือผู้มีศักยภาพให้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนไปดำเนินการ

  • การดำเนินงานเชิงรับ (ตอบสนองความคิดสร้างสรรค์) โดยกองทุนเปิดรับขอเสนอโครงการทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่สนองความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือการส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษา และก่อให้เกิดนวัตกรรมทางการศึกษา

Flowbudjet2

รูปแบบและวิธีการจัดสรรเงินกองทุน

     กองทุนมีการกำหนดประเด็น หรือเป้าหมาย การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ต้องให้เกิดขึ้นตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและคัดเลือกกลั่นกองหน่วยงานหรือผู้มีศักยภาพให้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนไปดำเนินการ

     กองทุนเปิดรับข้อเสนอโครงการทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่สนองความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาและก่อให้เกิดวัตกรรมทางการศึกษา ผู้มีสิทธิขอรับการจัดสรรเงินกองทุน ได้แก่ บุคคล สถานศึกษา หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน ผู้สนใจขอรับการจัดสรรเงินกองทุนต้องจัดทำโครงการนำเสนอสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

               1. ชื่อโครงการ

              2. ชื่อผู้จัดการโครงการ

              3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

              4. วิธีดำเนินโครงการ

              5. จำนวนเงินที่ต้องใช้

              6. ระยะเวลาดำเนินการ

              7. ผลผลิตของโครงการ

              8. ผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

(ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด)

edtech


ขณะนี้กองทุนยังไม่มีนโยบายเปิดรับข้อเสนอโครงการ

หากมีการเปิดรับข้อเสนอโครงการ กองทุนจะทำการประชาสัมพันธ์ในหน้าเว็บไซต์กองทุน

กลับหน้าแรก
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.