ความเป็นมาและความสำคัญของกองทุน

          ในปัจจุบัน เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย ตลอดจนสร้างสังคมฐานความรู้เพื่อการศึกษา ตลอดชีวิต ดังนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จึงได้กำหนดขอบเขตและบทบาทหน้าที่ ของรัฐในการจัดการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไว้ในหมวด 9 มาตรา 63–69 ครอบคลุม ทั้งการจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวนำ โครงสร้างพื้นฐานในการเผยแพร่รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ และ สื่อโทรคมนาคมอื่นๆ เพื่อนำมา ใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา ให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตพัฒนาสื่อรูปแบบต่างๆ เพื่อการศึกษา ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งผู้ผลิต ผู้ใช้ และผู้เรียน ให้มีทักษะในการผลิตและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ให้มีการระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (มาตรา 68) และจัดให้มีหน่วยงานกลางทำหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผน ส่งเสริมและประสานการวิจัย การพัฒนา และการใช้ รวมทั้งการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของการผลิตและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (มาตรา 69)
          กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งกำหนดว่า “ให้มีการระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากเงินอุดหนุนของรัฐ  ค่าสัมปทาน และผลกำไรที่ได้จากการดำเนินกิจการด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม      จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรประชาชน…” ทั้งนี้เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ที่เน้นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยมุ่งหวังให้กองทุนเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ           ทั่วประเทศ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ
          กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี   ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 โดยมีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2553 (ปัจจุบันปรับปรุงเป็นระเบียบกระทรวง ศึกษาธิการว่าด้วยกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 1 เมษายน 2558) รองรับ     การดำเนินงานของกองทุน และให้บริหารโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา        ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ
          สำหรับการขับเคลื่อนกองทุนให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (สกท.) ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในระดับสำนัก สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 เพื่อรับผิดชอบการบริหารจัดการกองทุนและเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

LoGO moe      Logo EdtechLogo SP

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.