โครงสร้างหน่วยงาน

.

.

นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

Director

นักจัดการทั่วไป

General Administration Officer

 • งานบริหารทั่วไป 100%
 • งานการเงินและพัสดุ 70%
 • งานบริการและอาคารสถานที่ 50%

นักวิชาการเงินและบัญชี

Finance and Accounting

 

 • งานบริหารทั่วไป 100%
 • งานการเงินและพัสดุ 70%
 • งานบริการและอาคารสถานที่ 50%

นักวิชาการศึกษา

Educator

 • งานแผนงานและวิชาการ 100%
 • งานงบประมาณ 50%
 • งานสารสนเทศ 100%

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Plan and Policy Analyst

 • งานแผนงานและวิชาการ 100%
 • งานงบประมาณ 30%
 • งานสารสนเทศ 50%

นักวิชาการศึกษา

Educator

 • งานแผนงานและวิชาการ 50%
 • งานงบประมาณ 100%
 • งานสารสนเทศ 30%

นักวิชาการศึกษา

Educator

 • งานแผนงานและวิชาการ 100%
 • งานงบประมาณ 50%
 • งานสารสนเทศ 50%

นักวิชาการศึกษา

Educator

 • งานจัดสรรเงินกองทุน 100%
 • งานติดตามและตรวจสอบเงินกองทุน 80%
 • งานพัฒนาเครือข่ายกองทุน 70%

นิติกร

Lawyer

 

 • งานจัดสรรเงินกองทุน 100%
 • งานติดตามและตรวจสอบเงินกองทุน 80%
 • งานพัฒนาเครือข่ายกองทุน 70%

Timely Support

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Nullam non gravida purus, nec eleifend tincidunt nisi. Fusce at purus in massa laoreet.

Innovative Ideas

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Nullam non gravida purus, nec eleifend tincidunt nisi. Fusce at purus in massa laoreet.

Advanced Technology

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Nullam non gravida purus, nec eleifend tincidunt nisi. Fusce at purus in massa laoreet.

Clear Communication

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Nullam non gravida purus, nec eleifend tincidunt nisi. Fusce at purus in massa laoreet.
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.