ข้อมูลทางการเงิน


กระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณเป็นทุนเริ่มต้นเพื่อดำเนินการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554 ในวงเงิน 5 ล้านบาท

            สำนักงาน กสทช. สนับสนุนงบประมาณสมทบเข้ากองทุนในปีงบประมาณ 2553-2558 รวมจำนวนประมาณ 180 ล้านบาท ยอดเงินกองทุน ณ ปี 2558 รวมจำนวนประมาณ 190 ล้านบาท

            กองทุนได้กำเนินการพิจารณาจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่เสนอขอรับทุนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 ได้อนุมัติจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการแล้วกว่า 10 โครงการ รวมวงเงินประมาณ 13 ล้านบาท

            การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานั้น จะต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2555

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.