แหล่งที่มาของเงิน


     ในปัจจุบัน สำนักงาน กสทช. เป็นแหล่งทุนหลักของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยระหว่างปี พ.ศ. 2553-2558 กองทุนมีรายได้จาก 3 แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดิน สำนักงาน กสทช. และดอกเบี้ยจากบัญชีกองทุน

small

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดให้ ตาม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งอยู่ใน มาตรา 65 รายได้ของ กสทช.ข้อที่ 5 เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบายจัดสรรให้ มีเนื้อหาดังนี้

เมื่อได้หักรายจ่ายสำหรับการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของสำนักงาน กสทช. ค่าภาระต่าง ๆ ที่จำเป็น เงินที่จัดสรรเพื่อสมทบกองทุนตามมาตรา ๕๒ และกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  เหลือเท่าใดให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

 อ่าน พ.ร.บ.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.