สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้จัดทำแผนดำเนินงานกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยนำภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของประเทศ ด้านการศึกษาและด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์และพันธกิจของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตลอดจนบริบทด้านสถานการณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาชนในสังคมไทย มาเป็นกรอบแนวคิดในการจัดทำ

Coming Soon

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.