สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพปัจจุบันของการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล   เพื่อจะได้ทราบระดับสมรรถนะ จุดอ่อน จุดแข็งของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งผลการวิเคราะห์ ในบทที่ 3 ประกอบกับการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560-2562 ได้นำมากำหนดแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2560

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.