อนุกรรมการด้านการพัฒนาแผนวิชาการและจัดสรรเงินกองทุน


คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้านการพัฒนาแผนงานวิชาการและการจัดสรรเงินกองทุน

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประธาน

นางสกนธ์ ชุมทัพ

อนุกรรมการ

รองศาสตราจารย์พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์

อนุกรรมการ

นางดวงเดือน เสวตสมบูรณ์

อนุกรรมการ

นายวิรัช ศรเลิศล้ำวานิช

อนุกรรมการ

นางสาวปัทมา วีระวานิช

อนุกรรมการ

ผู้แทนสำนักงบประมาณ

อนุกรรมการ

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง

อนุกรรมการ

 

ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

อนุกรรมการ

นายศัจธร วัฒนะมงคล

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อนุกรรมการ

นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

เลขานุการ

นางสายพิณ เชื้อน้อย

ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ด้านพัฒนาแผนงานวิชาการและจัดสรรเงินกองทุน มีดังนี้

     1. จัดทำกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษษ

     2. เสนอแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อหน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจชัดเจน อย่างมีคุณภาพ เป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ

     3. ยกร่างหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้การจัดสรรเงินกองทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบ

     4. พิจารณางบประมาณของโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินกองทุนที่ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองทางวิชาการเสนอความเห็น ทั้งนี้ ให้จัดทำข้อวิเคราะห์เพิ่มเติมต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สำหรับโครงการที่มีวงเงินเกิน 5 ล้านบาท

     5. เสนอแต่งตั้งคณะทำงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติการด้านแผนงาน วิชาการ และจัดสรรเงินกองทุนต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามความจำเป็น

     6. เสนอแต่งตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองทางวิชาการโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุนต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

     7. ดำเนินการต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามอบหมาย

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.