อนุกรรมการด้านการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานกองทุน


คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุน

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ประธาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา

อนุกรรมการ

นางสาวมยุรี รัตนมุง

อนุกรรมการ

นางวัญเพ็ญ ผ่องกาย

อนุกรรมการ

ผู้แทนสำนักงบประมาณ

อนุกรรมการ

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง

อนุกรรมการ

นายเสถียร อุสาหะ

เลขานุการ

นางสายพิณ  เชื้อน้อย

ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ด้านการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุน มีดังนี้

     1. จัดทำระบบการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำนเนิงานกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

     2. กำหนดหลักเกณฑ์ในการติดตามและประมวลผลการดำเนินงานกองทุน เพื่อใช้ให้เป็นไปตามแผนงานและวัตถุประสงค์ของกองทุน

     3. กำหนดสภาพความสำเร็จหรือหลักเกณฑ์ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

     4. ประเมินผลงาน ประมวลผลการประเมิน และจัดทำรายงานผล พร้อมข้อเสนอแนะในภาพรวมเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

     5. เสนอแต่งตั้งคณะทำงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติการด้านการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานกองทุน ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามความจำเป็น

     6. ดำเนินการต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามอบหมาย

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.