การบริหารกองทุน


กองทุนมีการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมีสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเป็นฝ่ายเลขานุการ

            คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน กรรมการโดยตำแหน่ง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้แทนกระทรวงการคลัง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนสามคนซึ่งแต่งตั้งโดยความเห็นชอบกระทรวงการคลัง จากผู้มีความรู้ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือการลงทุน ด้านการกฎหมาย หรือด้านการผลิตการวิจัย หรือการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ

  • กำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของกองทุน

  • กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ หรือสวัสดิการต่างๆ ของผู้บริหารกองทุนที่มาจากการสรรหาและพนักงานโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

  • กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือวิธีการ เพื่อให้การดำเนินงานและการใช้จ่ายของกองทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

  • พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปีของกองทุน

  • พิจารณาอนุมัติโครงการที่สมควรได้รับการจัดสรรเงินกองทุน

  • กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

  • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย

  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.