ช่องทางการร้องเรียน

ขอบเขตการร้องเรียน

สถานที่ / ช่องทางการร้องเรียน

ร้องเรียนทางจดหมาย

สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
319 ถ.ราชดำเนินนอก วังจันทรเกษม แขวงดุสิต เขตดุสิตกทม. 10300
วันจันทร์ ถึง ศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

ร้องเรียนด้วยตนเอง

สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
319 ถ.ราชดำเนินนอก วังจันทรเกษม แขวงดุสิต เขตดุสิตกทม. 10300
อาคารกรมการฝึกหัดครูเดิม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จันทร์ ถึง ศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

ร้องเรียนทางเว็บไซต์ Click

http://www.moe.go.th/edtechfund/
ตลอด 24 ชั่วโมง

ร้องเรียนทางโทรศัพท์

สายด่วนการศึกษา 1579
โทรศัพท์ 0 2281 8775, 0 2280 0344 ต่อ 24
โทรสาร ต่อ 16
วันจันทร์ ถึง ศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.