ศูนย์ข้อมูลผลงานกองทุน

รายงานผลการดำเนินงาน

ผลงานดำเนินงานที่ผ่านมา (ปี 2557-2559) คลิกที่นี่
ประจำปี 2560 คลิกที่นี่
ประจำปี 2559 คลิกที่นี่
ประจำปี 2558 คลิกที่นี่
ประจำปี 2557 คลิกที่นี่

 

แผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ

  • แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
    พ.ศ.2561-2564
คลิกที่นี่
  • แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2561-2564
คลิกที่นี่
  • แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการสารสนเทศ พ.ศ.2561-2564
คลิกที่นี่

 

แผนบริหารความเสี่ยง

  • คู่มือบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2560
คลิกที่นี่
  • แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2560
 
  • คู่มือบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2559
คลิกที่นี่
  • แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2559
คลิกที่นี่