วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์จัดตั้ง

 

วิสัยทัศน์

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
นับสนุนทุนให้กับทุกภาคส่วนเพื่อร่วมสร้างคุณภาพการศึกษา

 

 

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนา การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

2. ส่งเสริมและสนับสนุน การผลิต การวิจัย เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

3. พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

 

เป้าหมาย

สร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพด้วยการส่งเสริม สนับสนุน
การผลิต การวิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

 

 

วัตถุประสงค์จัดตั้ง

เป็นทุนหมุนเวียน และใช้จ่ายสำหรับการส่งเสริมและสนับสนุน การผลิต การวิจัย การพัฒนา และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

 

 

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

T  Teamwork   การทำงานเป็นทีม  หมายถึง  บุคลากรมีความสามัคคีประสานงานกันทำเพื่อองค์กร มีการระดมความคิดในการแก้ปัญหาร่วมกันพัฒนางานร่วมกันมีลักษณะเป็นหนึ่งเดียวในด้านการบริหารจัดการ   การปฏิบัติงาน  และด้านกฎหมาย  มีทีมงานที่สามารถนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้พัฒนาการทำงานขององค์กร  ชักชวนให้คนในองค์กรช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติจริงเพื่อการทำงานที่นำไปสู่เป้าประสงค์ขององค์กร

E  Equality  of  Work  ความเสมอภาคในการทำงาน  หมายถึง  ผู้บริหารให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน  โดยให้ความเสมอภาคและความเป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับผู้ปฏิบัติงาน

A  Accountability  ความรับผิดชอบ  หมายถึง  บุคลากรมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  และงานที่ต้องมีส่วนร่วมต่างๆ ปฏิบัติด้วยความตั้งใจอย่างเต็มความสามารถ  บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย  ตระหนักในความรับผิดชอบพร้อมที่จะให้ตรวจสอบสามารถอธิบายถึงพฤติกรรมการกระทำของตนเองหรือหน่วยงานได้  รวมถึงความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้

M  Morality  and  Integrity  การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์  หมายถึง  บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องเพื่อนำพาองค์กรให้เป็นที่น่าเชื่อถือ  และก้าวไปข้างหน้าอย่างภาคภูมิ

W  Willful มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ  หมายถึง  บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจเต็มความรู้เต็มความสามารถ  และเต็มเวลาเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร

I  Improvement  การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  หมายถึง  บุคลากรหมั่นแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ

N  Network  and  Communication  การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  หมายถึง  บุคลากรในองค์กรยิ้มแย้มต่อกันและกัน  กล่าวคำทักทายซึ่งกันและกันเมื่อพบหน้ากันทุกครั้งมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บุคลากรให้ความร่วมมือแก่คนในองค์กรที่มาติดต่อเป็นอย่างดี  ข้าราชการนำข่าวสารใหม่ ๆ ดี ๆ มาเผยแพร่เล่าสู่กันฟัง  มีการจัดให้มีการพบสังสรรค์ระหว่างบุคลากรในองค์กร  ตลอดทั้งยิ้มแย้มแจ่มใสต่อผู้มาใช้บริการ

S  Service  Mind  การมีจิตมุ่งบริการ  หมายถึง  บุคลากรให้บริการแก่ทุกคนที่มาติดต่อด้วยความเต็มใจ  ยิ้มแย้มแจ่มใส  มีใจในการให้บริการด้วยกัลยาณมิตร  มีการประสานสัมพันธ์กันในองค์กร  พร้อมใจบริการเพื่อความพึงพอใจผู้ใช้บริการ