วันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (EdTech 1) ชั้น 2 อาคารกรมการฝึกหัดครู (เดิม) กระทรวงศึกษาธิการ

วันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (EdTech 1) ชั้น 2 อาคารกรมการฝึกหัดครู (เดิม) กระทรวงศึกษาธิการ

...
สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนา เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยผ่านวิดีโอคอลในแอปพลิเคชัน Zoom  ระหว่างวันที่ 2 – 4  สิงหาคม 2564  ณ. ห้องประชุม อบรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนา เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยผ่านวิดีโอคอลในแอปพลิเคชัน Zoom ระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2564 ณ. ห้องประชุม อบรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

...
สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยผ่านวิดีโอคอลในแอปพลิเคชัน Zoom ระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2564 ณ. ห้องประชุม อบรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยผ่านวิดีโอคอลในแอปพลิเคชัน Zoom ระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2564 ณ. ห้องประชุม อบรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

...
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์

เชิญชวนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และ อว. เสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน โดยมีกรอบการขอรับการสนับสนุน ดังนี้ โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษา นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของ...
วันพุธที่ 7 กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

...