จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส นนทบุรี  ...
ประชุมตรวจรับงานโครงการตามสัญญารับทุน เลขที่สัญญา 29/2560 (งวดที่ 4)ครั้งที่ 2“โครงการศึกษาวิจัยพัฒนาสมรรถนะของครูไทยด้วยรูปแบบ EIS & ICT – OJT Digital Technology เพื่อเตรียมความพร้อมคนไทยสู่ประชาคมโลก”

ประชุมตรวจรับงานโครงการตามสัญญารับทุน เลขที่สัญญา 29/2560 (งวดที่ 4)ครั้งที่ 2“โครงการศึกษาวิจัยพัฒนาสมรรถนะของครูไทยด้วยรูปแบบ EIS & ICT – OJT Digital Technology เพื่อเตรียมความพร้อมคนไทยสู่ประชาคมโลก”

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 – 13.30 น. สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดประชุมตรวจรับงานโครงการตามสัญญารับทุน เลขที่สัญญา 29/2560 (งวดที่ 4)ครั้งที่ 2“โครงการศึกษาวิจัยพัฒนาสมรรถนะของครูไทยด้วยรูปแบบ EIS & ICT – OJT...
ประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับ การดำเนินงานและการใช้เงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 5/2561

ประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับ การดำเนินงานและการใช้เงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 5/2561

                    วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์...

ประชุมตรวจรับ “โครงการการสร้างอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งศตวรรษที่ 21”

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 – 13.30 น. สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประชุมตรวจรับ งวดที่ 2 โครงการการสร้างอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมอภัย จันทวิมล สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด...