ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ด้านการพัฒนาแผนงานวิชาการและการจัดสรรเงินทุน ครั้งที่ 1/2561

วันจันทร์ที่ 16 กรกฏาคม รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ด้านการพัฒนาแผนงานวิชาการและการจัดสรรเงินทุน ครั้งที่ 1/2561 เวลา 09.30-13.30 น. ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ...
ประชุมร่วมกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด กำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2562 

ประชุมร่วมกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด กำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2562 

     วันศุกร์ที่  13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. กองทุนพัฒนาเทคโนลยีเพื่อการศึกษา ประชุมร่วมกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด กำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีบัญชี 2562  ณ...
ประชุมตรวจรับงานโครงการตามสัญญารับทุน สัญญาเลขที่ 5/2561 “โครงการเรียนฟรี ทุกที่ทุกเวลา โดยติวเตอร์ดังกับติวฟรีดอทคอม”งวดที่ 2 ครั้งที่ 2

ประชุมตรวจรับงานโครงการตามสัญญารับทุน สัญญาเลขที่ 5/2561 “โครงการเรียนฟรี ทุกที่ทุกเวลา โดยติวเตอร์ดังกับติวฟรีดอทคอม”งวดที่ 2 ครั้งที่ 2

          วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดประชุมตรวจรับงานโครงการตามสัญญารับทุน สัญญาเลขที่ 5/2561 “โครงการเรียนฟรี ทุกที่ทุกเวลา โดยติวเตอร์ดังกับติวฟรีดอทคอม”งวดที่ 2 ครั้งที่ 2 เวลา 09.30...
ประชุมตรวจรับงานโครงการตามสัญญารับทุน “โครงการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุดสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของระบบต่างๆ ในร่างกายแบบบูรณาการสำหรับผู้เรียนหลักสูตรในกลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์ชั้นปรีคลินิกของมหาวิทยาลัยในแระเทศไทยงวดที่ 3 ครั้งที่ 3 และงวดที่ 4 ”

ประชุมตรวจรับงานโครงการตามสัญญารับทุน “โครงการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุดสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของระบบต่างๆ ในร่างกายแบบบูรณาการสำหรับผู้เรียนหลักสูตรในกลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์ชั้นปรีคลินิกของมหาวิทยาลัยในแระเทศไทยงวดที่ 3 ครั้งที่ 3 และงวดที่ 4 ”

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดประชุมตรวจรับงานโครงการตามสัญญารับทุน “โครงการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุดสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของระบบต่างๆ...