เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ได้มีการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณากลั่นกรองทางวิชาการ 2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการเรียนฟรีทุกที่ทุกเวลา โดยติวเตอร์ดังกับติวฟรี ดอทคอม
2. โครงการจัดทำฐานข้อมูลความต้องการทักษะแรงงานด้วย Big Data เพื่อส่งเสริมปฏิรูปการศึกษา

 

Loading