วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.30 น. สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประชุมคณะอนุกรรมการ ด้านแผนงานวิชาการ และจัดสรรเงินกองทุน ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Edtech1) อาคารกรมการฝึกหัดครู (เดิม) กระทรวงศึกษาธิการ