ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
———————-

ดาวน์โหลดประกาศและแบบเสนอโครงการ

 แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาร สกท. ได้ที่ QR CODE ด้านล่างนี้