โดยมีรายละเอียดดังนี้ กรอบที่ 1. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา จำนวน 1 โครงการ โครงการละ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

กรอบที่ 4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการบริหารจัดการให้ก้าวสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล จำนวน 3 โครงการ โครงการละ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รวมวงเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 280 0344

https://drive.google.com/file/d/15hC6AOtJwp-ETD_X2N5v5lqWFWpwe6qr/view?usp=sharing