ประชุมตรวจรับงานโครงการตามสัญญารับทุน“โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางการแพทย์ผ่านระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา”

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดประชุมตรวจรับงานโครงการตามสัญญารับทุน เลขที่สัญญา 32/2560 (งวดที่ 3) ครั้งที่ 2 “โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางการแพทย์ผ่านระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” ณ ห้องประชุมอภัย...
การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณากลั่นกรองทางวิชาการ โครงการเรียนฟรีทุกที่ทุกเวลา และ โครงการ Big Data

การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณากลั่นกรองทางวิชาการ โครงการเรียนฟรีทุกที่ทุกเวลา และ โครงการ Big Data

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ได้มีการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณากลั่นกรองทางวิชาการ 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการเรียนฟรีทุกที่ทุกเวลา โดยติวเตอร์ดังกับติวฟรี ดอทคอม 2. โครงการจัดทำฐานข้อมูลความต้องการทักษะแรงงานด้วย Big Data เพื่อส่งเสริมปฏิรูปการศึกษา...