วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์จัดตั้ง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

วิสัยทัศน์

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
นับสนุนทุนให้กับทุกภาคส่วนเพื่อร่วมสร้างคุณภาพการศึกษา

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนา การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
2. ส่งเสริมและสนับสนุน การผลิต การวิจัย เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
3. พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

สร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพด้วยการส่งเสริม สนับสนุน
การผลิต การวิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

วัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนฯ

เป็นทุนหมุนเวียน และใช้จ่ายสำหรับการส่งเสริมและสนับสนุน การผลิต การวิจัย การพัฒนา และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คลิกที่นี่

Loading