โครงสร้างบริหารและอำนาจหน้าที่

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาบริหารงานโดย คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีอำนาจหน้าที่

 1. กำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของกองทุน
 2. กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ หรือสวัสดิการต่าง ๆ ของผู้บริหารกองทุนที่มาจากการสรรหาและพนักงานโดย
  ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
 3. กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือวิธีการ เพื่อให้การดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน
  ของกองทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
 4. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปี
  ของกองทุน
 5. พิจารณาอนุมัติโครงการที่สมควรได้รับการจัดสรรเงินกองทุน
 6. กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
 7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้บรรลุ
  ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

ประธานกรรมการบริหารงานกองทุนพัฒนาเทคโยโลยีเพื่อการศึกษาได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จำนวน 3 คณะ ได้แก่

 1. คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการพัฒนาแผนงานวิชาการ
  และจัดสรรเงินกองทุน
 2. คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน
 3. คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านกฎหมายของกองทุนฯ
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาบริหารงาน โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และมี สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (สกท.) เป็นฝ่ายเลขานุการฯ และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

      1. กำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของกองทุน

     2. กำหนดข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ ของผู้อำนวยการ พนักงาน และลูกจ้างให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนกำหนด

    3. กำหนด หลักเกณฑ์หรือวิธีการ เพื่อให้การดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของกองทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

    4.  พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานประจำปี

    5. พิจารณาอนุมัติโครงการที่สมควรได้รับการจัดสรรเงินกองทุน

    6. กำกับดูแลการบริหารจัดการ และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

    7.  แต่งตั้งผู้อำนวยการ

    8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย

    9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือปฏิบัติการอื่นใด เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา