โครงสร้างบริหารและอำนาจหน้าที่

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาบริหารงานโดย คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีอำนาจหน้าที่

 1. กำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของกองทุน
 2. กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ หรือสวัสดิการต่าง ๆ ของผู้บริหารกองทุนที่มาจากการสรรหาและพนักงานโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
 3. กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือวิธีการ เพื่อให้การดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของกองทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ต้องไปขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
 4. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปีของกองทุน
 5. พิจารณาอนุมัติโครงการที่สมควรได้รับการจัดสรรเงินกองทุน
 6. กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
 7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

ประธานกรรมการบริหารงานกองทุนพัฒนาเทคโยโลยีเพื่อการศึกษาได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จำนวน 2 คณะ ได้แก่

 1. คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการพัฒนาแผนงาน วิชาการและจัดสรรเงินกองทุน
 2. คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานกองทุน
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาบริหารงาน โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และมี สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (สกท.) เป็นฝ่ายเลขานุการฯ และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
 1. เสนอแผนส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การวิจัย การพัฒนา และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และกรอบวงเงินในการใช้จ่ายเงินประจำปีของกองทุน
 2. ดำเนินการตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด
 3. เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน
 4. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภายหลังการจัดสรรเงินกองทุน
 5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของกองทุน รวมทั้งรายงานการเงินและการบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา