โครงสร้างบริหารและอำนาจหน้าที่

โครงสร้างบริหารงานของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาบริหารงานโดย คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา