กฏหมาย/ประกาศ/เอกสารเผยแพร่

 

 • คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมหารบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 • ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุน
  พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  พ.ศ. 2562

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
คลิกที่นี่
 • คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งกลุ่มงานภายในสำนักงานเลขานุการกองทุนฯ
คลิกที่นี่
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอจัดตั้ง การดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงาน
  ทุนหมุนเวียน พ.ศ.2557
คลิกที่นี่
 • ระเบียบกระทรวงศึกษาศึกษาธิการ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ.2558
คลิกที่นี่
 • หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองทางวิชาการ
  สำหรับโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุน
คลิกที่นี่
 • กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ.2555
คลิกที่นี่
 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
คลิกที่นี่
 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
คลิกที่นี่
 • พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558
คลิกที่นี่
 • คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คลิกที่นี่
 • คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
  กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการพัฒนาแผนงานวิชาการ และการจัดสรรเงินกองทุน
คลิกที่นี่
 • คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
  กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานกองทุน
คลิกที่นี่
 • นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
คลิกที่นี่
 • จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)

คลิกที่นี่

 

เอกสารเผยแพร่

                 คู่มือกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

คู่มือกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

 

แผ่นพับกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

แผ่นพับกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา