กฏหมาย/ประกาศ/เอกสารเผยแพร่

 

 • ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและจำนวนคณะกรรมการตรวจรับงานโครงการตามสัญญารับทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ
คลิกที่นี่
 • คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ที่ 4/2564 เรื่อง แต่งตั้งคำสั่งคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้านการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน
คลิกที่นี่
 • คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ที่ 5/2564 เรื่อง แต่งตั้งคำสั่งคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านกฏหมายของกองทุน
คลิกที่นี่ 
 • ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2563 
คลิกที่นี่
 • คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมหารบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
คลิกที่นี่
 • ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2563    
คลิกที่นี่ 
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
คลิกที่นี่
 • คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งกลุ่มงานภายในสำนักงานเลขานุการกองทุนฯ
คลิกที่นี่
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอจัดตั้ง การดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ.2557
คลิกที่นี่
 • ระเบียบกระทรวงศึกษาศึกษาธิการ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ.2558
คลิกที่นี่
 • หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองทางวิชาการสำหรับโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุน
คลิกที่นี่
 • กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ.2555
คลิกที่นี่
 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
คลิกที่นี่
 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
คลิกที่นี่
 • พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558
คลิกที่นี่
 • คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คลิกที่นี่
 • คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการพัฒนาแผนงานวิชาการ และการจัดสรรเงินกองทุน
คลิกที่นี่
 • คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานกองทุน
คลิกที่นี่
 • นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (Organizational Governance : OG) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คลิกที่นี่
 • นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คลิกที่นี่
 • ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy 
คลิกที่นี่
 • การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คลิกที่นี่
 • ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คลิกที่นี่
 • การขับเคลื่อนจริยธรรม
คลิกที่นี่
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คลิกที่นี่
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
คลิกที่นี่
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
คลิกที่นี่
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
คลิกที่นี่

เอกสารเผยแพร่

คู่มือกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

คู่มือกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

แผ่นพับกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

แผ่นพับกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา