แหล่งที่มาของเงินกองทุน

ในปัจจุบันแหล่งเงินกองทุนหลักของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาจาก 3 แหล่ง ได้แก่ 

  1. รายได้จากการดำเนินงาน ของสำนักงาน กสทช. ตาม พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 มาตรา 65 (5)
  2. งบประมาณแผ่นดิน
  3. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารจากบัญชีกองทุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

Loading