การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน

 1. โครงสร้าง
 2. ข้อมูลผู้บริหาร
 3. อำนาจหน้าที่
 4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 5. ข้อมูลการติดต่อ
 6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. Q&A
 3. Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

 1. แผนดำเนินงานประจำปี
 2. รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนรายงานผล
 3. การดำเนินงาน ประจำปี
 4. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 1. แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
 2. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือนรายงานผล
 3. รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
 2. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
 3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
 3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 4. รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 1. แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
 2. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 3. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 1. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 1. นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 3. การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี
 4. การดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริต
 5. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

แผนป้องกันการทุจริต

 1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 2. รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 3. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 2. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และ ความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน

Loading