ข้อมูลการจัดสรรเงิน

โครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

โครงการระบบบริหารจัดการเรียนรู้และเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับหลักสูตรท้องถิ่นระดับมัธยมศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ผ่านโมบาย
วงเงิน : 231,540 บาท

โครงการคลังข้อสอบและห้องสอบเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์

วงเงิน : 1,498,380 บาท

โครงการนวัตกรรมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ร่วมกับแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ

วงเงิน : 592,600 บาท

โครงการพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สืบเสาะโดยใช้สถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนรูปความรู้ในการสอนจำเพาะเนื้อหาโดยใช้เทคโนโลยีสถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และการปรับเปลี่ยนความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

วงเงิน : 330,100 บาท

โครงการพัฒนาชุดหุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมการศึกษา STEM แบบบูรณาการ

วงเงิน : 1,043,600 บาท

โครงการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (หมวดภูมิศาสตร์) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

วงเงิน : 271,400 บาท

โครงการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสื่อการเรียนรู้และเครื่องวัดไฟฟ้าบนอุปกรณ์พกพาที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อใช้ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วงเงิน : 407,700 บาท

โครงการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (หมวดภูมิศาสตร์) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

วงเงิน : 274,400 บาท

Loading