ประชุมตรวจรับงานโครงการตามสัญญารับทุน “โครงการการพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ตามแนวคอนสตรัคชั่นนิส ชุดมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักศึกษาวิชาชีพ

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดประชุมตรวจรับงานโครงการตามสัญญารับทุน เลขที่สัญญา 17/2560 (งวดที่ 3) ครั้งที่ 2 “โครงการการพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ตามแนวคอนสตรัคชั่นนิส ชุดมาตรฐานวิชาชีพครู...