วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายต่อศักดิ์ สวัสดิ์เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเจ้าหน้าที่ กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ	 นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายต่อศักดิ์ สวัสดิ์เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเจ้าหน้าที่ กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายต่อศักดิ์ สวัสดิ์เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเจ้าหน้าที่ กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ	 นายธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายต่อศักดิ์ สวัสดิ์เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเจ้าหน้าที่ กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายต่อศักดิ์ สวัสดิ์เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดการความรู้ (KM:Knowledge Management)ครั้งที่ 1 ของสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยผู้อำนวยการได้มีการนำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาเพิ่มเติม  เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งนี้ได้มีการจัดการความรู้ในหัวข้อดังนี้ 1. เรื่อง Coding โดย นายศักดิ์ดา สุภาพ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 2. เรื่อง การฝึกสมาธิในการทำงาน โดย นางสาวมาลัย วิรมรัตน์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายต่อศักดิ์ สวัสดิ์เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดการความรู้ (KM:Knowledge Management)ครั้งที่ 1 ของสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยผู้อำนวยการได้มีการนำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งนี้ได้มีการจัดการความรู้ในหัวข้อดังนี้ 1. เรื่อง Coding โดย นายศักดิ์ดา สุภาพ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 2. เรื่อง การฝึกสมาธิในการทำงาน โดย นางสาวมาลัย วิรมรัตน์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

Post Views: 2
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.- 13.30 น. นายพิธาน พื้นทอง เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และกฎหมายของกองทุน ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (EdTech1) ชั้น 2  อาคารกรมฝึกหัดครู (เดิม) กระทรวงศึกษาธิการ

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.- 13.30 น. นายพิธาน พื้นทอง เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และกฎหมายของกองทุน ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (EdTech1) ชั้น 2 อาคารกรมฝึกหัดครู (เดิม) กระทรวงศึกษาธิการ

Post Views: 1
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  วันที่ 17 ตุลาคม 2562 นายต่อศักดิ์ สวัสดิ์เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  และเจ้าหน้าที่กองทุนฯ  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  ณ สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  (ชั้น 2) อาคารกรมการฝึกหัดครู (เดิม) กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา วันที่ 17 ตุลาคม 2562 นายต่อศักดิ์ สวัสดิ์เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ณ สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ชั้น 2) อาคารกรมการฝึกหัดครู (เดิม) กระทรวงศึกษาธิการ