– นักวิชาการเงินและบัญชี (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และอัตราค่าตอบแทน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 10 เมษายน 2567 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02 280 0344 https://drive.google.com/file/d/13SpYi44mWnAf2ht8dafBh3qS1mdGe99z/view?usp=sharing

Loading