เชิญชวนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และ อว. เสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน

โดยมีกรอบการขอรับการสนับสนุน ดังนี้

  1. โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษา นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของ กระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น การจัดการเรียนการสอนทางไกล การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ชาติไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และหรือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เป็นต้น
  2. โครงการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาบูรณาการข้อมูลทางการศึกษาและการวิเคราะห์ สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ ที่สามารถใช้ในการวางแผน การบริหารจัดการ และการติดตามบุคคลในระบบการศึกษา

หน่วยงานทางการศึกษาที่สนใจขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้ดำเนินการจัดส่งแบบเสนอโครงการ มายัง สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  อาคารกรมการฝึกหัดครู(เดิม) ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ  email : edtechfund@gmail.com หรือ  www.edf.moe.go.th  โทร 02-2800344

Loading