test

ความเป็นมาและความสำคัญ ในปัจจุบัน เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย ตลอดจนสร้างสังคมฐานความรู้เพื่อการศึกษา ตลอดชีวิต ดังนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542...
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายต่อศักดิ์ สวัสดิ์เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา นำเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เข้าร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายต่อศักดิ์ สวัสดิ์เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา นำเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เข้าร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ

...
วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประชุมคณะกรรมการตรวจรับโครงการตามสัญญารับทุนเลขที่สัญญา 5/2558 งวดที่ 4 โครงการการพัฒนาชุดหุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมการศึกษา STEM แบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อาคารกรมการฝึกหัดครู (เดิม) กระทรวงศึกษาธิการ

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประชุมคณะกรรมการตรวจรับโครงการตามสัญญารับทุนเลขที่สัญญา 5/2558 งวดที่ 4 โครงการการพัฒนาชุดหุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมการศึกษา STEM แบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อาคารกรมการฝึกหัดครู (เดิม) กระทรวงศึกษาธิการ

...
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ประชุมคณะกรรมการตรวจรับโครงการตามสัญญารับทุนเลขที่สัญญา 5/2562 งวดที่ 4 ครั้งที่ 3 โครงการเรียนฟรี ทุกที่ทุกเวลา โดยติวเตอร์ดังกับติวฟรีดอทคอม ณ ห้องประชุมกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อาคารกรมการฝึกหัดครู (เดิม) กระทรวงศึกษาธิการ

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประชุมคณะกรรมการตรวจรับโครงการตามสัญญารับทุนเลขที่สัญญา 5/2562 งวดที่ 4 ครั้งที่ 3 โครงการเรียนฟรี ทุกที่ทุกเวลา โดยติวเตอร์ดังกับติวฟรีดอทคอม ณ ห้องประชุมกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อาคารกรมการฝึกหัดครู (เดิม) กระทรวงศึกษาธิการ

...