ประชุมตรวจรับงานโครงการตามสัญญารับทุน เลขที่สัญญา 31/2560 งวดที่ 4 (ครั้งที่2) “โครงการพัฒนาระบบการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาด้วยหลักการข้อมูลชนาดใหญ่ Big Data และโอเพ่นโฟว์ Open Flow”

ประชุมตรวจรับงานโครงการตามสัญญารับทุน เลขที่สัญญา 31/2560 งวดที่ 4 (ครั้งที่2) “โครงการพัฒนาระบบการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาด้วยหลักการข้อมูลชนาดใหญ่ Big Data และโอเพ่นโฟว์ Open Flow”

          วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดประชุมตรวจรับงานโครงการตามสัญญารับทุน เลขที่สัญญา 31/2560 งวดที่ 4 (ครั้งที่2)...
ประชุมตรวจรับงานโครงการตามสัญญารับทุนของสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตามเลขที่สัญญา 29/2560 งวดที่ 4 ครั้งที่ 3 “โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาสมรรถนะของครูไทยด้วยรูปแบบ EIS & ICT-OJT Digital Technology เพื่อเตรียมคนไทยสู่ประชาคมโลก”

ประชุมตรวจรับงานโครงการตามสัญญารับทุนของสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตามเลขที่สัญญา 29/2560 งวดที่ 4 ครั้งที่ 3 “โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาสมรรถนะของครูไทยด้วยรูปแบบ EIS & ICT-OJT Digital Technology เพื่อเตรียมคนไทยสู่ประชาคมโลก”

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 – 13.30 น. สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประชุมตรวจรับงานโครงการตามสัญญารับทุนของสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตามเลขที่สัญญา 29/2560 งวดที่ 4 ครั้งที่ 3...
ประชุมตรวจรับ งวดที่ 2 (ครั้งที่ 2 ) โครงการการสร้างอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งศตวรรษที่ 21

ประชุมตรวจรับ งวดที่ 2 (ครั้งที่ 2 ) โครงการการสร้างอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งศตวรรษที่ 21

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประชุมตรวจรับ งวดที่ 2 (ครั้งที่ 2 ) โครงการการสร้างอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี...
ประชุมตรวจรับงานโครงการตามสัญญารับทุน เลขที่สัญญา 31/2560 (งวดที่ 4) “โครงการพัฒนาระบบการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาด้วยหลักการข้อมูลชนาดใหญ่ Big Data และโอเพ่นโฟว์ Open Flow”

ประชุมตรวจรับงานโครงการตามสัญญารับทุน เลขที่สัญญา 31/2560 (งวดที่ 4) “โครงการพัฒนาระบบการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาด้วยหลักการข้อมูลชนาดใหญ่ Big Data และโอเพ่นโฟว์ Open Flow”

     วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 – 13.30 น. สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดประชุมตรวจรับงานโครงการตามสัญญารับทุน เลขที่สัญญา 31/2560 (งวดที่ 4) “โครงการพัฒนาระบบการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาด้วยหลักการข้อมูลชนาดใหญ่ Big Data...
ประชุมตรวจรับงานโครงการตามสัญญารับทุน เลขที่สัญญา 32/2560 (งวดที่ 4) “โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางการแพทย์ผ่านระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา”

ประชุมตรวจรับงานโครงการตามสัญญารับทุน เลขที่สัญญา 32/2560 (งวดที่ 4) “โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางการแพทย์ผ่านระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา”

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 -16.30 น. สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดประชุมตรวจรับงานโครงการตามสัญญารับทุน เลขที่สัญญา 32/2560 (งวดที่ 4) “โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางการแพทย์ผ่านระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี...