test

ความเป็นมาและความสำคัญ ในปัจจุบัน เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย ตลอดจนสร้างสังคมฐานความรู้เพื่อการศึกษา ตลอดชีวิต ดังนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542...
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ได้ดำเนินกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ณ...

คู่มือการขอรับทุนกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2561

              กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ได้จัดทำ “คู่มือการขอรับทุนกองทุนพัฒนาเทคโนโลยเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2561” เพื่อให้ผู้สนใจขอรับทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) ได้ที่นี่...
ประชุมตรวจรับงานโครงการตามสัญญารับทุน เลขที่สัญญา 32/2560 (งวดที่ 4) “โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางการแพทย์ผ่านระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา”

ประชุมตรวจรับงานโครงการตามสัญญารับทุน เลขที่สัญญา 32/2560 (งวดที่ 4) “โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางการแพทย์ผ่านระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา”

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 -16.30 น. สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดประชุมตรวจรับงานโครงการตามสัญญารับทุน เลขที่สัญญา 32/2560 (งวดที่ 4) “โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางการแพทย์ผ่านระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี...

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกองทุน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ระดับปริญญาโท)

ประกาศ สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกองทุน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา...
ประชุมตรวจรับงานโครงการตามสัญญารับทุนเลขที่สัญญา 33/2560 งวดที่ 3 ครั้งที่ 2 “โครงการพัฒนาเครื่องมือทดสอบวินิจฉัยอัจริยภาพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ”

ประชุมตรวจรับงานโครงการตามสัญญารับทุนเลขที่สัญญา 33/2560 งวดที่ 3 ครั้งที่ 2 “โครงการพัฒนาเครื่องมือทดสอบวินิจฉัยอัจริยภาพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ”

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดประชุมตรวจรับงานโครงการตามสัญญารับทุนเลขที่สัญญา 33/2560 งวดที่ 3 ครั้งที่ 2 “โครงการพัฒนาเครื่องมือทดสอบวินิจฉัยอัจริยภาพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ” ณ...