วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดประชุมตรวจรับงานโครงการตามสัญญารับทุน เลขที่สัญญา 30/2560 (งวดที่ 4) ครั้งที่ 1 “โครงการการพัฒนาโรงเรียน ชุมชน ยุคใหม่ ผ่านระบบเครือข่าย” ณ ห้องประชุมอภัย จันทวิมล สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ชั้น 2 อาคารเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ

 

Loading