วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30- 13.30 น. สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดประชุมตรวจรับงานโครงการตามสัญญารับทุน “โครงการนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครูและผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งวดที่ 2 เสนอโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ” ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ