วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับโครงการตามสัญญารับทุนเลขที่สัญญา29/2560 งวดที่2 ครั้งที่3 (โครงการศึกษาวิจัยพัฒนาสมรรถนะของครูไทยด้วยรูปแบบ EIS&ICT – OJT Digital technology เพื่อเตรียมความพร้อมคนไทยสู่ประชาคมโลก) ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

Loading