วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดประชุมตรวจรับงานโครงการตามสัญญารับทุน เลขที่สัญญา 5/2558 (งวดที่3) ครั้งที่ 4 “โครงการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมการศึกษา STEM แบบบูรณาการ”
ณ ห้อง ประชุมกิจสุวัฒน์ หงษ์เจริญ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ ชั้น 3 อาคารเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ

 

Loading