นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานสถานะทางการเงินของกองทุนฯ ณ วันที่ 30 เมษายน 2661 รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าของโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ ผลงานการดำเนินงานการตรวจสอบภายในประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1-2 รายงานผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2560 และการการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของกองทุนหมุนเวียนส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุดและการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ.2561
ที่ประชุมยังได้พิจารณาหลักการการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 2 คณะ คือ 1) ด้านการพัฒนาแผนงานวิชาการและการจัดสรรเงินกองทุน 2) ด้านการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานกองทุน ซึ่งที่ประชุมขอให้พิจารณาแต่งตั้งโดยเน้นผู้ที่ปฏิบัติงานจริง และนำเสนอรายชื่อในการประชุมครั้งต่อไป


Loading