วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานกองทุน ครั้งที่2/2561 เวลา 09.30 – 16.30 น.ณ ห้องประชุม ก่อ สวัสดิพานิชย์ ชั้น 8 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

 

Loading