ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การวิจัย การพัฒนา และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา นั้น

                      บัดนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีมติให้กองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงิน กองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตามรายละเอียดในแนวทางการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2555 ที่แนบท้ายประกาศนี้

รายละเอียดของโครงการ

https://drive.google.com/file/d/15H11SDXZSxsW82L1es4nn3nt83WwzUcn/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1VORYCz8SSEAIJ6TMJpgZUamuYKFxgVga/view?usp=sharing

แบบฟอร์มการสมัคร

https://drive.google.com/file/d/1IeFOlbDvBs2iiaeA5XHG4VQ_ZYiJQo1W/view?usp=sharing

แบบฟอร์มการสมัคร (word)

https://drive.google.com/file/d/1z9bgXdrCV7d4prswlrqnr5aQgdFmugFy/view

คู่มือการขอรับทุน

https://drive.google.com/file/d/1hs36TuNh7-8Rg6eOetIkPwTERKHumjN2/view?usp=sharing

 

Loading