สำนักงานกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ได้ดำเนินกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

Loading