คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ด้านการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานกองทุน ครั้งที่ 4/2565 ระหว่างเวลา 09.30- 11.00น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (EdTech 1) ชั้น 2 อาคารกรมการฝึกหัดครู (เดิม) กระทรวงศึกษาธิการ

Loading